ViSi SportsAlgemene Voorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane (schriftelijke) overeenkomsten en via onze digitale aanmeldformulieren.

1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elke deelnemende speler (kind). Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Born to Play  dient te geschieden door het inzenden van het Proeftrainings formulier via onze website of per mail naar info@ViSiSports.nl.

2.2: Hierop stuurt ViSi Sports een uitnodiging voor een gratis proeftraining per mail, zodat wij daarna het traject kunnen bepalen wat wij de speler kunnen aanbieden.

2.3 Na de training neemt ViSi Sports persoonlijk/telefonisch contact op met de ouder m.b.t. het mogelijke traject bij ViSi Sports, bij wederzijds akkoord zal de speler deelnemen aan de trainingen van ViSi Sports. Met deelname aan de trainingen van ViSi Sports en voldoen van betalingen voor deze trainingen geeft u aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

 

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: Na aanmelding wordt u geïnformeerd over kosten en  wordt de betalingsprocedure besproken.

3.2: U dient trainingen altijd vooraf te betalen per 1 of meerdere trainingen. Achteraf betalen kan enkel via bankoverschrijving met een maximum van achteraf per kalendermaand.

3.2: Bij bankoverschrijving hanteren wij een maximale betalingstermijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging de factuur/incasso.

3.3: De vergoeding dient u over te maken op rekeningnummer van ViSi Sports o.v.v. Naam speler en factuurnummer. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

3.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de contributie binnen de gestelde betalingstermijn heeft ViSi Sports het recht om de desbetreffende speler (kind) uit te sluiten van deelname aan de trainingen.

 

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij ViSi Sports.

4.2:  De trainingen gaan in principe altijd door, maar ViSi Sports behoud het recht tot het eventuele vervallen van een dag. Wij zullen deelnemers per e-mail, via de appgroep en/of de website op de hoogte stellen.

 

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: ViSi Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

5.2: ViSi Sports is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemer 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.5: Het dragen van de kleding van ViSi Sports is verplicht.

5.6: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.7: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de training en het de volgende training weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de trainingen zonder restitutie van mogelijk het reeds betaalde vergoeding voor trainingen.

 

6: Kleding

6.1: Deelnemers krijgen na aanmelding en volgen van 4 trainingen  n het voldoen van betalingen een ViSi Sports tenue (shirt +broekje)

6.2: Tijdens de training is het verplicht de kleding van ViSi Sports te dragen.

6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Loopschoenen zijn aanwezig.

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij ViSi Sports de mogelijkheid heeft. Dit is niet verplicht.

 

7: Trainers

7.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door ViSi Sports.

7.2: De trainers zijn actief bij een onderdeel, de spelers (kinderen) draaien door in de onderdelen.

7.3: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

 

8: Multimedia

8.1: ViSi Sports behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

8.2: Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames.

8.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij aanmelding voor een proeftraining, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

 

9: op en aanmerkingen 

9.1: Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen ontvangen wij die graag zsm na constatering en te richten aan: info@ViSisports.nl

 

10: Disclaimer

10.1: ViSi Sports en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van ViSi Sports of toepassing van de behandelde oefenstof. ViSi Sports bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

10.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

ViSi Sports , gevestigd te Berkhout, Nederland.